اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
47586 11,405 ریال 14 مرداد 1395
علیرضا 50,000 ریال 27 تير 1395
کیوان 300,000 ریال 03 اسفند 1394
علیرضا 50,000 ریال 22 بهمن 1394
علیرضا 50,000 ریال 07 بهمن 1394

 

تاکنون مبلغ 711,405 ریال به کاربران پرداخت شده است